fot. Abi Porter

Jak to je być mamom?

Jak sie je mamom, to nigdy niy bydzie spokoju, to je pewne, bo cołki życi sie czowiek staro ło ty bajtle, coby sie wyuczyły, znodły jako robota, dobrze łożyniły i same miały zdrowe bajtle. Tak to już je na tym świecie.

WIYNCYJ »

fot. freestocks.org

Żyniaczka po ślonsku

Kiej karlus przaje frelce i frelka karlusowi, a som poważnymi ludziami, to przichodzi na to, coby sie sklupli na cołki życi. Zolycom już długszy czas, test łobszczirzonych nogawic zdany pozytywnie, toż idzie sie żynić!

WIYNCYJ »

fot. Laura Aziz

Być choby bajtel

Starzi ludzie zawdy godali, że dzieci i ryby głosu niy majom. Myśla, że to ni ma dobrze tak godać, bo bajtle nos mogom mocka rzeczy nauczyć, o kierych my, starzi, zapominomy.

WIYNCYJ »

fot. Sergio Espin

Piyrszo Komunijo

Kiej przichodzi mi posprzontać we swojich klamorach, ale tak na zicher, to za kożdym razym se przikozuja, co terozki to porychtuja tak, że nawet piniondze z komunije sie znojdom! Jo sie pytom: co sie z nimi stało?!

WIYNCYJ »

Wideo