Gryfnie rozprawio z zespołym 032

Spotkali my sie z gryfnymi karlusami z zespołu 032, coby sie troszka wiyncyj dowiedzieć ło jich graniu, śpiywaniu i podejścio do poru ślonskich spraw. A to co my sie łod nich dowiedzieli możecie poczytać tukyj.

fot. Radosław Kaźmierczak

Czymu nazywocie sie 032?

Nazwa wziyna sie łod numeru kierunkowego do Katowic.
Filozofia zespołu je wielowątkowo, ale nojważniyjszym z nich je nasz region, naszo mało łojczyzna – Ślonsk. I z tym chcieli my połonczyć naszo nazwa. Staromy sie łopowiadać ło życiu, kere w tyj naszyj krainie się rozgrywo, abo rozgrywalo kyjś.

Co rozumiycie pod pojyńciym ślonski konski? Czy te kiere śpiywocie idzie do takich zaliczyć?

Wszystki konski som ślonski, nawet jak niy som śpiywane po ślonsku. Śpiwomy po polsku, po ślonsku, po angielsku i po hiszpańsku. Chcioł bych tyż, coby były tyż czeski. Jak myśl łostała wyrażono po polsku, to niy chcieli my ji tłumaczyć na ślonski. Łone som wszystki ślonski a to po tymu, że chcieli my zrobić muzyka, kiero je ślonsko ale niy skuli tego, że je śpiywano po ślonsku ale pochodzi z inspiracji historiom Ślonska i krajobrazym i jakimś śląskim duchym, nastrojym. Ni ma rzeczy na płycie kero właśnie nagrywomy, kiere niy som nasze.

Toż skond bierecie pomysły?

Kiedyś znodli my w szuflodzie kartka z 15 roku kiero napisoł mój praujek do swojij matki i siostry, takom starom, archaicznom ślonszczyznom, czytało sie jom tak jak Kochanowskigo. Łopowiado jak siedzioł na pograniczu belgijsko-francuskim i pisoł ło rzeczach, kiere go interesowały, co rosło na polach, jako była pogoda. I ta łopowieść stała sie tymatym jednego naszego konska, pod tytułym „Ardeny”.

A skond sie wziyna pieśniczka „Bez haje”?

Nasze pokolynie pedziało niy. Niy chcymy zakłamanej historii na nasz temat. Niy chcymy postrzeganio naszyj kultury i obecności w świecie poprzez krupniok, beerfest i inksze rzeczy. W tyj piosynce śpiywomy: dej sie pozór tak bez haje, rychtujymy te powstanie. Te „powstanie” je (abo mo być, czy tyż – bydzie) myntalne, wewnyntrzne, kulturowe ale i kulturalne. To je taki oddolny pozytywny ruch, kery trocha może przypominać jako pokojowo rewolucjo, bo tak richitch to polego łon na odnajdywaniu własnyj tożsamości. My nie wychodzymy z flintami jak separatyści z inkszych krajów, ino staromy się robić to „bez haje”: przez kultura, zmiana myślynio (abo mobilizowaniy do myślynio), coś co sie dzieje w gowach, a niy na polu bitwy. Bez tóż Korfanty sie w tyj piosynce uśmiycho, a znakiym do „powstanio” nie je trombka, ani nic militarne, yno panewnicke dzwony. Ta piosynka je wyrazym tego, że młode pokolyni sie obudziło i chce cos robić dla swojich korzyniy ale tyż dlo przyszłości naszych dzieci.

fot. Radosław Kaźmierczak

Jak zmiynić taki łobroz Ślonska?

Co nom sie niy podobo, to to jak Ślonzoki sami siebie postrzegajom i prezyntujom na zewnątrz i to jak mainstream polski postrzego nos. Jo je przeciwnikiym kultury szlagrowej. A łona łobjyna cołki Ślonsk.

Czym dlo Ciebie je łojczyzna?

Dlo mie łojczyznom niy je przelano krew, martylorogia. Dlo mie łojczyznom som łonki, wzgórza, lasy, rodzina, choinki ze szyszkami. Jak to niknie, to czuja, że coś traca. Dlo mie ważne je to kaj sie stykajom sztyry żywioły. I tego je tyż i bydzie nojwiyncyj w naszych kuskach.

Jak godzicie kuski Dylana, brzmiynia metalu, traszu z klimatym Ślonska?

Rozchodzi sie nom ło wartości, kiere przekazujymy. Kożdy z nos wyrastoł na inkszej muzyce, nojczyńścij na amerykańskij i angielskij, ale niy chcieli my być Amerykonami, ale Ślonzokami i to je klucz. Ślonski treści niy trzeja podować w formie szlagrów, można tyż używajonc metod, kierymi posługiwoł sie Dylan abo bardzo do nos ważny Bruce Springsteen i łopowiedzieć ło naszyj ziymi.
Inspirujymy sie tyż Starym Dobrym Małżyństwym. Je nom fest bliski. Ale fest blisko jest nom tyż muzyka grunge. Ale tyż Dżem. To je to co je Wy mie!
Staromy sie coby to co śpiywomy było zachowane w ślonskim klimacie. Bez toż myśla, że można pedzieć że gromy folk – niy yno skuli tego, że inspirujymy sie dylanowskim abo springsteenowskim folkiym amerykańskim.

Jak by Wom przyszło pedzieć pora słów do Ślonzoków to co by to było?

Coby sie przejechali w niedziela na kole a niy autym kole supermarketów i łoboczyli czy to jim sie wszyjsko zgadzo. Czy za bardzo niy patrzom w ty pudło. Niych kultywujom hodowla kanarków jak jo. Mom jich 15 abo pultoków. Chopy niych sie spotykajom przy kwarecce i ciupiom w szkata.

Dziynkujymy za ty pora słów i wnszujymy powodzynio w graniu i śpiywaniu!

 

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot Szymon Król

UCIECHY NA ŚWIYNTA

Kożdego roku zawdy prziłazi taki czas, kiery raduje kożego z nos. Piykne, grudniowe wieczory. Miasta łoblyczone w tysionce światełek, goiki przistrojone glaskulami. A to wszyjstko skuli tyj gryfnej okazji, kiero niyjednego rozgrzywo łod środka. Nadchodzom świynta, chned zajś bydzie wilijo.

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »