Mōcie smaka na Browar? - Tyskie Browary Ksionżynce - Kultura - gryfnie

Mōcie smaka na Browar? – Tyskie Browary Ksionżynce

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Hica. Trzidziści w ciyniu, abo i jeszcze wiyncyj. Klara świyci choby pofyrtano, niy ma sie ani kaj schronić. Znocie to, pra? Hned zaś tak bydzie, zoboczycie. I co wtynczos? Nojlepij siednōnć sie we szynku, abo jeszcze lepij we zegrodzie, lajstnōnć sie kufka zimnego piwa (co byście pedzieli na „Tyskie?”) i… Forsztelujcie sie ino, co prawie siod sie wele Wos chop, kery chce Wōm ôsprowiać ô gyszichcie tego piwa, ô tym jak sie je pije, a jak pić niy śmiycie, kere piwo pasuje do kerego jedzynio…

– No, niy, chopie, ciś samstōnd, dej sie nōm napić piwa!

Toć, mocie recht, możno to i było trocha frechowne… Nale kej jużeście wypili te swoje piwo, to po jakymu niy miylibyście terozki, kej już Wōm niy ma aże tak gorko, iś do Tyskich Browarium Ksionżyncych, coby szluknōnć sie niy ino piwa ale tyż i trocha ślōnskij gyszichty? Przeca piwo to je fest wożny elymynt ślōnskij kultury!

Bydōm ôsprowiać, ale pić tyż Wōm dadzōm

Sōm żeście wiyncyj jak ôziymnoście lot stare? Eli ja, to pōdźcie do Tyskich Browarōw Ksiōnżyncych. Kożdy znojdzie hań cosik do siebie. Tyn chop, ô kerym żech pisōł piyrwyj, godo sie na niego cervesario i to je richtiś epny ekszpert ôd picio piwa, kery bydzie Wōm ô nim ôsprowiōł i wytuplikuje to wszysko, ô coście zowdy chcieli sie pytać, ino Wōm było gańba. Jo wiym, kożdymu lōmpowi wydowo sie, co ôn ô piciu piwa wiy nojwiyncyj na świecie, ale tak po prowdzie to ône psinco wiedzōm. Za to taki cervesario poradzi Wōm wytuplikować jak i do czego loć, jak woniać i jak słepać take piwo, coby sie nim richtiś degustować. Nale nic sie niy starejcie! To niy bydzie ino godka ô piwie! Napić tyż sie Wōm dadzōm – świyżego Tyskigo prosto z Browaru!

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Po angelsku, po ślōnsku

Eli rozchodzi sie ô godka, to treficie hań tyż ôkludzocza, kery bydzie Wōm ôsprowiōł po angelsku abo… po ślōnsku. Fest żech je tymu rod, bo coroz to wiyncyj naszych regionalnych atrakcji mo narichtowano ôferta we godce.

Krōm samego Browaru idzie tyż ôbejrzeć Muzyjum, a w nim bele co, co ino mo zwiōnzek ze warzyniym piwa. Muzyjum i Browar to sōm terozki epne atrakcje na naszyj Sztrece Zabytkōw Techniki. Już som budynek je fest gryfny, mało fto wiy, co piyrwyj hań, kaj terozki je Browarowe Muzyjum, bōła wanielicki kaplica.

Promnitze, Hochbergi i Wieża Eiffla

Kaplica je ze poczōntku łōńskigo storoczo, nale som Browar to już je bezma sztyrysta lot gyszichty (wszysko napoczło sie we 1629 a fto wiy, możno i jeszcze przōdzij). I to je richtiś gryfno gyszichta. Musicie wiedzieć, co wtynczos Browar, ze swojimi familokami, dochtorym, fojerwerōm a nawet kasynym wyglōndōł wiyncyj jak małe miasteczko, niż jak ańfachowy werk. Cōłke generacyje piwowarōw rodziyły sie i miyszkały tukej, a niy roz jejich wnuki durś sam robiōm. Browar piyrwyj przinależōł do Promnitzōw, ôd kerych erbli go Hochbergi von Pless, z jejich grajfkōm do marketingu. Piwo z Tychōw rajzowało niy ino do szynkōw, nale tyż i na Zomek do Pszczyny. Fto z Wos wiedziōł, co sto lot do zadku kożdymu, fto ino przejeżdżōł bez Tyski Browar dowali sie napić piwa? A zgodnijcie co serwowali, kej ôdewarli Wieża Eiffla? Toć, szpecjały ze Tichau. Wtynczos piwo przedowali już we flaszkach, a dziynki inwestycjōm i nowyj technologii Browar stowōł sie coroz to wiyncyj moderny. Dzisiej je to srogo firma, kero durch przaje tradycji  piwowarskij i skisz tego ekszportuje swoje piwo na cōłki świat. Wetna sie, co niy roz znodliście „Tyskie” we roztomajtych krajach Europy. Pra?

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król


Przidźcie na Industriada abo kej indzij

Latoś bydzie już dziesiynć lot, jak Browar pyto Wos na byzuch skuli Industriady. Bydzie szło trefić ludzi, kere warzōm te piwo i roztomajte duchy skludzone derech ze naszyj gyszichty. Gynau ô piōntyj popołedniu bydzie toast (niy musza chyba godać czym), a niyskorzyj jubel, tańcowanie i muzyka.

Eli niy poradzicie przijechać prawie na Industriada, ôbsztalujcie sie byzuch na kej indzij (nojlepij bez nec-zajta www.zwiedzbrowar.pl). Dojechać niy ma ciynżko, styknie co ze cesty Katowicy-Bielsko zjedziecie hań na Czułōw. Bez auta jeszcze snadnij – autobusy 1, 2, 4, 36, 131 abo 254. A wiela zabulicie za bilet? Roztomajcie, zależy co chcecie zoboczyć, nale niy wiyncyj jak dwajścia piynć zło…

– Wiela? – rozciepie sie tyn lōmp u Wos na placu (wiycie kery!) – Wyście chyba ôgupli! Jo mōm dać dwajścia piynć zeta za jakiś Browar?! Dyć za tela to jo byda miōł ôziym flaszek…

Toć, możno i bydziesz miōł. Ino przeca we piciu piwa niy rozchodzi sie ino ô same picie piwa. Nale coby to spokopić to trza miyć wiedza, kero ôdrōżnio ańfachowego lōmpa ôd prawego piwosza.

 

fot. Tyskie Browary Książęce
fot. Tyskie Browary Książęce
  • 04.06.2019

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.