Gryfne wspomniynia - Kultura - gryfnie

Gryfne wspomniynia

 
Taki momy terozki czasy, że wiela z nos skuli pandymiji siedzi w chałupie i ni mo pojyńcio, co robić. Żodyn ni mo lekko, ale to minie i bydzie dobrze, godom wom. Skuli tego, że momy wiyncyj czasu, idzie go piyknie wykorzystać. Jo bych wom poleciła tak se zicnońć i pospominać stare czasy, co było downij, jako sie żyło. Na pewno niy jedyn z wos mo fotoalbum, abo jaki inksze stare klamory, kere nom sie z czymś kojarzom abo o czymś spominajom. Niy roz starziki nom zostowiajom jaki pamiontki i wtedy tak by sie czowiek mógł zastanowić jako to było downij?

Zdjyńcia, wspomniynia

U mie w chałupie momy setki zdjyńć i fotoalbumów z roztomańtych czasów. Jo nojbardzij mom rada zdjyńcia bajtli, abo te kaj sie kery wydowoł. Chopy wysztiglowani w ancugach z welom na gowie, a baby w klajdach z koronkami. Niy roz czowiek ani niy wiy, kery to je na tym łobrozku sprzed kilkudziesiyńciu lot i może sie yno domyślać. Jo mom gynał taki szczyńści, że żyjom jeszcze moji dwie starki, kere rade poklachajom o tym, jako to było downij, jako sie żyło. To je na prowdy ciekawe, kej sie słucho o takich historyjach ze zdjyńcia, a jeszcze do kożdego je przypisano cołkiym inno. Polecom wom sie tak zagłymbić w to , jako to było kiedyś, ruszyć trocha gowom i porównać se jako je teroz. Poczytać trocha, popytać starzików, ciotki, mamulki, pospominać downe dzieje. Tela sie zmiynio we świecie wokół nas, ani by sie czowiek niy spodziewoł, że czas tak gibko leci. A tu jednak. Oglondosz zdjńci i se myślisz, o kule, to było niydowno. A tu sie okazuje, że roz jeżeś bajtlym, lotosz po placu, a potym oroz musisz ciś do roboty i nawet niy wiysz, kiedy to sie stało.

fot. Szymon Król
fot. Szymon Król

Za bajtla

Kożdy był kiedyś małym bajtlym, kery niczym ni musioł sie przejmować. To były czasy powiym wom, nie trza sie było nerwować o bele co, mógł żeś robić co ino chcesz. Kożdy inaczyj to wspomino, ale jedak som identyczne tajle w kożdym pokolyniu. Moja starka wiadomo ni miała ani komputerów, internetu, ani żodnych inkszych urzondzyń bez kerych terozki młodziki ni dadzom se rady. Ona umiała sama porobić coś, z czego miała uciecha, czy to zabawa szmacianom paniynkom, czy lotani po placu z kamratami. Fest dużo czasu siedzieli kiedyś na lufcie coby żodnymu bajtlowi sie niy mierzło. Moja mamulka i łojciec tyż tak samo ciśli na luft. A choby ino do lasa ze starzikiym, kaj utopcami i bebokami straszyli. Kożdy bajtel sie boł, ale straszne historyje były taki ciekawe, że chciało sie słuchać wiyncyj. Przi okazji była uciecha, bo zbiyrało sie ostrynżnice, czorne jagody, podzimki, a i grzyby sie trefiły na smażonka. Dziyń w dziyń we fusbal grało sie z kamratami, ze szlojdra w bele co sie szczylało, w gonianego grało. Ani poczaskane kolana żodnymu niy zawodzały. Nigdy niy było tak, że komuś sie niy chciało. Zawdy znojd sie wto chyntny żeby wylyź na plac choby yno w sznóra poskokać, abo na kole kaj porajzować. Terozki ni godom, że bajtle niy wyłażom na plac, ale je to trocha inakszyj niż downij. Tera je tela graczek, że je w czym wybiyrać, a bajtel niy roz ani niy wiy kaj mo zaglondać. Roztomańte bolki, szczyrkawki, bymbynki, autka, banki na glajzach, co yno by czowiek chcioł. A na placu porozstawiane ruszbany, huśtaczki, karasole, zandkastle, tyż terozki bajtle sie niy nudzom na lufcie. Różnica je tako, żedownij yno jedna graczka stykła i bajtel tyż mioł uciecha. Tak samo na placu, niy trza było roztomańtych klamorów yno styknoł bal, kamraty i chyńci do zabawy. Nawet najwiynkszy rojber umioł sie wylotać na tela, że w doma już ni mioł siły nic napochać, a mamulka z fatrym mieli świynty spokój. Jednak ni ma ważne wto co robił, jak był mały. Wszyjstkie wspomniynia zawdy som ciekawe i warto sie nimi dzielić.

Gymba sie zmiynio

Jo wom powiym tyż tak z samego serca, że chocioż gymba sie zmiynio, dorostomy, to czowiek zostowo taki som. Kej sie wróci wspominkami chociożby do czasów bajtla , to robi sie tesno za tym wszystkim. Moja starka kiedy opowiado jako to było u nij za bajtla, potym jaki weseli miała, jaki klajdy kiedyś nosiła, to widać że gymba fest sie raduje. Mocka wos zachyncom, coybście se siedli z familijom przi kafyju i pospominali trocha downe czasy. Bydziecie mieli na pewno fest uciecha.

  • 24.07.2020

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie Retro

Gryfnie Retro

Gryfnie prezentuje ledżinsy „Kaj sie ciśniesz?”. Nadowajom sie do roztomajtych szportów. Pasujom na kożdo rzić.