Godnio Pieśń – wywiad

fot. Radosław Kaźmierczak
fot. Radosław Kaźmierczak


Chned Godni  Świynta bezto niy moglimy niy pogodać z Grzegorzym Kulikiym, autorym tłumaczynio “Opowieści Wigilijnej” Dickensa na ślonsko godka. Po naszymu mianuje sie “Godnio Pieśń”. Toż zapraszomy do poczytanio, bo sie werci.

Wto żeś je? Przedstow sie: jaki mosz fach?

Grzegorz Kulik, robiã za reportera.

Skisz czego trefiło na Dickensa? Mosz rod angielski ksiożki?

Dickensowa proza mi sie bardzo podobŏ. Z niego bōł taki gawyńdziŏrz, co do porzōndku poradziōł pisać historyje. Do tego to, jak ôn pisze ô robotniczych dzielnicach Lōndynu, trochã spōminŏ mi ô robotniczych dzielnicach Ślōnska. Jŏ mōm rŏd niy ino angelske ksiōnżki, ale wszyjsko, co brytyjske. Jakoś tak ôd zawszech mioł takõ sympatyjõ dō nich. Potym przemiyszkołch dwa lata w Lōndynie i już cołkym żech poprzoł Wielkij Brytaniji.

Godnio pieśń żeś przetublikowoł z angielskigo na ślonski abo z polskigo na ślonski?

Z angelskigo. To by niy było tumaczynie do porzōndku, jakbych przekłŏdoł z polskij mŏwy. Polske (i kożde inksze słowiańske) tumaczynia niesōm podpowiedzi, czowiek zamiast myśleć sōm, sugeruje sie tymi pōmysłami, co mioł autōr polskigo przekładu. Mie sie rozchodziyło ô to, żeby to bōł richtich ôryginalny, ślōnski tekst.

Wiela czasu żeś rychtowoł to tłumaczyni? Były taki słowa, z kierymi żeś mioł łostuda i ciyżko było zność ślonski łodpowedniki?

Jakby to porachować podle szycht po ôziym godzin, to kajś kole miesiōnca. Ale tak naprŏwdã to piyrszymi akapitami bawiōłch sie na kōniec 2013, a nojwiyncyj roboty było zrobiōne we 2016. Ôstatnie poprawki robiōłch w sierpniu.

Z kierego tłumaczynio mosz nojwiynkszo uciecha? I czy możesz nom pedzieć za co bydziesz sie chcioł jeszcze wzoś?

Z „Dracha”, co wyjdzie na bezrok mioł żech nojwiyncyj radości. To je niy ino wielkŏ proza, ale to je tyż takŏ ekstra ślōnskŏ epopeja, spowiydź ślōnskij ziymie. Jeszczech niy myśloł, za co sie weznã, bo terŏz chcã dokōńczyć swōj inkszy projekt, czyli korpus ślōnskich tekstōw. My niy mōmy porzōndnego nŏrzyńdziŏ, co szłoby je użyć do lepszego poznaniŏ ślōnskij mŏwy, ino bawiymy sie w amatorske słowniki. Nōm trza ôpisaniŏ gramatyki, bo my ino gōniymy za ryczkami, szmaterlŏkami i klopsztangami, a żŏdyn niy patrzi na gramatykã i za dwa pokolynia ludzie bydōm słowa ôdmiyniać po polsku i bydōm myśleć, że to je po ślōnsku. „Powiesiłem tepich na klopsztangę”.

A je taki tekst za kiery byś sie niy chcioł chycić? Czy idzie wszyjstko tłumaczyć na ślonski?

Niy ma takigo tekstu, co niy szłoby go napisać po ślōnsku, ale prziznōm, że niy wiym, czy wziōnbych sie za „Władcy Piestrzyni” abo za „Diunã”. Ślōnskŏ literatura i my sami niy sōm my gotowi na neologizmy, a w tych historyjach trzaby było stworzić tych neologizmōw bez miary. Zarŏz by była haja, że tak sie niy gŏdŏ. ;)

Czym dlo Ciebie je ślonsko godka?

Takim samym jynzykym, jak kożdy inkszy, z tōm rōżnicōm, że tyn je mōj.

Wiyncyj godosz, czy mówisz? Kiejby Ci przyszło wybrać miyndzy godkom a polszczyznom, to cobyś wybroł?

Wiyncyj gŏdōm, bo nawet w robocie gŏdōm. Ale jŏ w gowie mōm taki miszōng, że mi styknie popatrzeć na pōł godziny filmu po angelsku i nazŏd myślã we tyj gŏdce. Po polsku rzŏdko. Beztōż wybōr wiadōmy by bōł.

Jak sie u Ciebie w doma fajruje Godni Świynta? Co sie jy na wieczerzo? Na Pastyrka lotocie?

Bardzo niy po ślōnsku sie fajruje, bo mojij mamie nigdy niy smakowały te rzeczy, co starka robiyła, tōż jak zaczła robić swojã wieczerzõ na Wilijõ, to jã robiyła z barszczym i kaprym. Na pastyrkã niy chodzã.

Czego winszujesz wszyjstkim Ślonzokom i niy- Ślonzokom na ty Gody?

Zdrowiŏ i żeby czas za wartko niy uciekoł.

Tekst:
Szymon Król/Klaudia Roksela/Grzegorz Kulik

Co byś na to pedzioł?

fot. Szymon Król

Skond sie wziyna rajza

Rod rajzujecie po cołkim świecie? Wrócili żeście z feryji i chcecie se powspominać? Dopiero sie wybierocie na jako rajza? Toż to je artikel dlo Wos!

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Swojski buchty

Tyn, kierego bawiła starka w doma zawdy zno smak prawdziwych buchtów. Som jeszcze buchty, kiere sie pamiynto z przedszkola. Ale to niy było to samo, co wyrobiane w doma przez stareczka i z wielkigo przonio.

WIYNCYJ »