Familoki w Czyrwionce - Kultura - gryfnie

Familoki w Czyrwionce

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Za starej piyrwy symbol dobroty i mocy ślōnskij industryji. Dzisiej zwiedowno wiekowo sztela, z kerej aż blynduje baukōnsztowo piykność, ale kero niy kożdy poradzi uwidzieć. Stawiynia, w kerych skryty je miszōng familijnej ciepłości ze kapkōm frustracyji i robotności ze leserstwym. Witejcie na familokach we Czerwiōnce.

Dlo bergmōnōw

Ôsiedla robotnicze były stawiane we latach 1898-1916 skuli tego, że na grubie Dymbiyńsko trza było grubiorzy. Teryny te sōm fest ciekawe, ale ôroz i fest pomatlane. We Czerwiōnce pomiyszkiwały roztōmaite bergmōny – hajery, szlepery, folorze i anszlagery. Wszyjscy skirz gruby, kero chałpy folowała gorkim luftym, a portōmele pijōndzami.

 

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Dalij w zocy

Familoki – jako idzie spokopić po mianie – postawiōne ôstoły dlo familiji i to familije sztyjc tamek pomiyszkujōm. Przi porunostu chałpach trefić idzie tyż malućkie zygrody, ô kere miyszkańcy fest sie starajōm i kere szykujōm kożdy podle swojigo smaku. Familoki majōm tyż w zocy baumajstry, kerzi wożōm se mojidła ze biołych glyjzowanych cegłōwek i drzewianych tajli. Stawiynia przipasowywane sōm do spōłczesności – na ôbkoło pokozały sie rozmaite szpilplace, a same kōnstrukcyje sōm sztyjc rymōntowane. Rajzuj z oprowadzōczym Downe ôsiedla robotnicze skłodajōm sie do kupy na atrakcyjo tak zwiedowno, że ôstała ôna dokuplowano do hyrskij Sztreki Zabytkōw Techniki. Teryn familoczkōw (jak mianujōm je miyszkańcy) idzie byzuchować samymu, ale przōdzij werci sie kuknyć na internecowe zajty abo do Cyntrum Informacyji Turystycznej we Czerwiōnce. Przi ul. Mickiewicza 10 idzie zebrać mapa regiōnu, ulotki informacyjne i szkarty do szpilu miyjskigo „Familoki Tour”. Po ôsiedlach idzie tyż połazić ze ôprowadzoczym.

 

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Nojlepij uchowane

Familokōw na Ślōnsku idzie trefić moc, ale to te 84 postawiōne we Czerwiōnce roztopyrczajōm sie na nojepniyjszym placu i sōm ku tymu jednymi ze nojlepij uchowanych we cołkim regiōnie. Wszeôbecno mora industryjalnej szumnoty i miszōng bajtlowych rykōw, ślōnskigo wadzynio i wołanio na ôbiod, przeplotany śpiywaniym modych Ślōnzoczek robi tak, że familoki sztyjc wiekujom i że richtich werci sie na nie podziwać i kapka lepij je poznać.

 

fot.belekaj.eu
fot.belekaj.eu

Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.

  • 26.09.2017

Co byś na to pedzioł?

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Gryfnie pyto #13 – Prima Aprilis

Spytalimy sie chopów i babów, kierych my trefili na Nikiszowcu, ło to jakie wice rychtowali na Prima Aprilis! I ło Wielkanoc tyż! Zoboczcie co nom pedzieli!