Co by pedzioł Szekspir? – wywiad

co-by-pedziol-szekspir

Latoś powstoł projekt w kierym godka ślonsko zaś erbła nowy plac. „Co by pedzioł Szekspir?” – tak sie mianuje fanpage na facebooku, kiery rychtuje Marcin Melon, do kierego łobrozki szkryflo Jacek Siegmunt. Posuchejcie jak to sie łonaczy:

Jak to sie zaczło? I co było nojprzód teksty czy łobrozek?

Zaczło sie ôd tego, żech trefił rysownika, kery mianuje sie Jacek Siegmund. Razem robiemy komiksy ô „SuperHanysie”, a terozki prziszli my ku tymu, coby szafnōnć takie godki ślōnsko-angielskie. Nojprzōd jo wynokwiom jakiś tekst, a wtynczos Jacek, kery już poradzi czytać w mojij gowie, robi do tego ôbrozek. Niyskorzyj wciepujemy to na zajta „Co by pedzioł Szekspir?” na Facebooku, a co sie robi dalij, to już je blank inkszo gyszichta…

Ło czym som ty łobrozki, jaki tymaty? Co za ludzie w nich wystympujom?

Nojwiyncyj je na tych ôbrozkach dwōch karlusōw, kere mianujōm sie po naszymu Richat i Paulek, a u Shakespeare’a mianowaliby sie Richard i Paul. Nale sōm tyż goście, wetna sie, co niykerych bydziecie znać. Mieli my już Freddiego Mercury, Axla Rose’a, Michaela Jacksona i inkszych. Niy godejcie, coście niy wiedzieli, co kożdy z tych chopōw poradził godać po naszymu? A Wom sie zdowo, że jak Michael Jackson pisoł śpiywka „They don’t care about us”, to ô kim ôn wtynczos myśloł? Ino ô nos, Ślōnzokach.

co-by-pedziol-szekspir

Kiery łobrozek mieli ludzie nojbarzij radzi? A kiery wy?

To je ciynżkie pytanie abo… niy? Przeca idzie gibko porachować „przajki” na facebooku. Freddie Mercury dostoł bezma sto „przajek” za śpiywaniy po naszymu, nale za to wiyncyj jak dwajścia tysiyncy ludzi wejrzało na ôbrozek, na kerym Richat pyto sie po angielsku ô co sie rozchodzi z Marszem Autonomii. Mie sie fest podobo ôbrozek, na kerym Tina Turner pado, co ôna tańcuje skuli piyniyndzy. Jo bych chcioł, coby kożdo ślōnsko ōuma była tako wyzgerno.

Wtoś sie już na wos gorszył żeście komuś zrobili gańba?

Roz ftoś sie rozciepoł, co ôn niy ma rod tymu, że Richat mo czorno skōra, bo to sugeruje, co Afrykon niy śmiy pedzieć ô siebie, co ôn je Ślōnzok. Zaroz my wytuplikowali, co Richat tak naprowdy je Afro-Ślōnzok i terozki już to je klar. Ło co sie Wom rozchodzi w tym projekcie, coby ludzie godali po ślonsku i po angielsku, ja? Tako dydaktyczno misja?
Jak my inaugurowali projekt „Co by pedzioł Szekspir?” (było to na wiosna na trefie z kursantami szkoły „ProfiLingua” we Gliwicach) to my pedzieli sie, że momy taki cyl, coby naszo godka prziszła dran za trzecio nojczynścij używano godka na świecie (po angielskij i chińskij). Trocha jeszcze roboty nos czeko, nale my sie dziepiyro rozkryncomy.

co-by-pedziol-szekspir

Jako myślicie, coby rychtig na to padoł tyn Szekspir, kieby żył? 

Byłby rod z tego, co robicie? Abo co by łon poradził padać Ślonzokom, jako szpec łod piyknyj godki?
Jo zowdy miōł taki gyfil, co Shakespeare musioł miyszkać na Ślōnsku i beztōż poradził tak fajnie pisać ô rzeczach, kere dzisiej nom sie zdowajōm durś aktualne. Weźcie tako sztuka jak „Romeo i Julia”. Dyć ku tymu poradzi prziś ino karlus ze Ślōnska, kery mo libsta z Altrajchu! Jo już widza ta scyna, jak te boroki stojōm na „Moście cudōw” miyndzy Szopiynicami, a Sosnowcem i ôna sie go pyto: „Romeo, po jakiymu tyś je Romeo?” („Hanys, po jakiymu tyś je Hanys?”) Zresztōm taki ôbrozek tyż momy na naszyj zajcie. A możno to beztōż, co Shakespeare to bōł richtiś gyniusz i skuli tego jego sztuki wydowajōm sie takie aktualne: zowdy i kaj ino?

co-by-pedziol-szekspir

Była ksiożka, komiksy, łobrozki, a teroz możno jaki scynariusz do filmu po ślonsku?

Jo durś czekom, aże przidōm te rube ujki z Hollywood z rajzyntaszōm z dolarami i pedzōm, co mōm im narichtować scynariusz po ślōnsku. Abo niy: wolołbych HBO abo BBC. Niydowno ôbejrzoł żech „Poldarka” i „Taboo”, seriale, w kerych Angliki pokozujōm skōnd sie wziōn ich przemysł i potynga gospodarczo. Jo Anglikōw fest mōm w zocy, nale wele życiorysu takigo Karola Goduli to te ich fabuły sōm fest ańfachowe. Jakby ftoś z polskich producyntōw prziszoł ku tymu, co bydzie sie mu wercić nakryncić film ô Ślōnsku i po ślōnsku, to jo je fertiś, coby z nimi pogodać. Myśla, że niy ino te ôziymset tysiyncy Ślōnzokōw rade by to ôbejrzało.

Tukyj fanpage Szekspira na Facebooku:
https://www.facebook.com/Co-by-pedzioł-Szekspir-887944834642131/

Tekst:
Klaudia Roksela / Marcin Melon

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Karminadle

Je u nos takie jodło kiere niy mo yno jednygo miana: kabinadel, karminadel abo jeszcze  inakszyj? Jakby go niy mianować to nojlepiyj smakuje na Ślonsku!

WIYNCYJ »