Jak to je być mamom?

fot. Abi Porter
fot. Abi Porter

Przidzie taki czas w życiu niykierych babów, że łostanom mamami. Jak to je sie znojść w takim stanie? Kożdo łokludzi to kapka inakszyj, a jo powia jak to je u mie. 

Niyskorzij wylezie
Jak już zońdziesz i niy łazisz sama, to je tak inakszyj niż przedtym. Biere cie na spani, na sfrocani czasym tyż, roz sie radujesz a roz beczysz. Tyrosz bez ty 9 miechów, lotosz za łoblyczkami, kupujesz klamory, kiere i tak sie potym do niczego niy przydadzom. Z kożdym dniym jeżeś coroz wiynkszo, czujesz jak cie dźgo piyntkom po brzuchu i tak ci sie fajnie robi, bo wiysz, że nosisz życi. I czekosz aż wylezie na tyn świat. I niy umisz strzimać. A jak już wylezie, to sie dziepiyro zaczyno.

Bajtel na świecie
Od tego dnia, suchosz, czy dycho, czy mu syrce klupie. Łoglondosz se go piyrszy roz, takigo maluśkigo i se myślisz, jaki łon je gryfny. I łobchodzisz sie z nim choby z jajcym. A już niydugo, a ci pokoże jaki z niego miglanc. Bo taki to rośnie fest gibko. Po roku już loto, godo i som jy. A po dwóch zaczyno ci pyskować.

Se niy dychniesz
Jak przyłazi wieczór, toś je rod, że se możesz gichnyć do prykola i sie drzimnyć. I trza tak robić, bo jak niy to kajś za 2 godz. zaś możesz mieć pobudka, bo dejmy na to mu sie w nocy przyśniom jaki „Tinki łinki” i ryczy, a ty niy wiysz ło co mu sie rozchodzi. Niyroz ci sie ciśniyni dźwigo, jak ci wyciepie wszyjski ksiożki ze szranku abo wyszmaruje szokuladom nowo zofa, na kierom sie odkłodało bez cołki rok. Kiej go ino chyci jako ryma, abo kucani, to niy poradzisz w nocy łoka zawrić. Sie ino starosz coby mu nic niy było.

Rozchodzi sie o kusiki
A jak już go poślesz do szkoły, to sie zdo, że bydzie spokój. Jak sie je mamom, to nigdy niy bydzie spokoju, to je pewne, bo cołki życi sie czowiek staro ło ty bajtle, coby sie wyuczyły, znodły jako robota, dobrze łożyniły i same miały zdrowe bajtle. Tak to już je na tym świecie. I trzeja dziynkować, Ponbóczkowi, że doł nom mama. I kupić ji fajnego kwiotka abo bombonierka i pedzieć: „Dobrze, że żeś je mamo”. Jedno je pewne. Byci mamom to je nojlepszo rzecz, jako sie może czowiekowi przidarzyć, prócz chopa oczywiście! Toż trzeja sie radować, że sie mo bajtle. Bez nich by sie nom ale mierzło na tym świecie. Bo jak cie taki łeboń łogłapi i do kusika, to już ło wszyjskim zapominosz i czujesz sie choby w niebie.

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »