Bele kaj – rajzowanie po Ślonsku (wywiad)

fot. bele kaj
fot. bele kaj

 

Niy trzeja mieć bajtlika w kierym je buła piniyndzy, coby wybrać sie furt. Styknie ino trocha chynci i czasu. Idzie tak zajechać na koniec świata i jeszcze dalij. Som tacy co tak robiom i dzisio ło nich. Bo worci sie godać ło takich ludziach jak Julia i Mateusz.

Porozprowiejcie trocha ło tym, co robicie. Jako żeście wynokwiyli swoja zajta? Czamu wybraliście blog ło rajzowaniu, i to po toniymu?

Kiedyś my pojechali na rajza do Grecje, tako ze biura podróży. Niby wszystko fajnie, ale po poru dniach zaczło nom sie tam mierznyć. Chcieli my porobić co fajnego, bo wiela tyż idzie leżeć na plaży? Beztóż nostympne rajzy zaczli my se planować sami. Polujymy na tani ajntryty na fliger abo jadymy autostopym. Noclegi załatwiomy se na Couchsurfingu. Okozało sie, że taki rajzowani je blank ciykawsze, beztóż założyli my bloga, coby tyż szło kamratom łopowiedzieć i bildy pokozać.

Jako sie pisze bloga po ślonsku?

Niy ma – jak sie zdo – taki blank proste. Zawdy piszymy post po ślonsku, polsku i angielsku. Trza tyż do kożdego wpisu dobrać jaki zdjyncia. Lubiymy, jak wszystko je na zicher, beztóż trocha czasu nom to zajmuje. Niyroz tyż kukomy do jakigo dykcjonarza, coby poznać nowe słówka. Je to ło tela ważne, że w ślonskij godce som tymaty fest rozbudowane – dejmy na to gruba czy życi we familoku. Tam tych wszystkich słówek je mocka. Som tyż taki, kaj trudnij je co znejść – jak na przikład coś o morzu. No szczyńsci jakoś nom sie udowo to zawdy pozbiyrać do kupy.

Na swoim blogu, w zokłodce “po ślonsku” idzie poczytać cołko rozprawka ło ślonskij godce. Piszecie ło tym fest mondrze a poważnie, a już blank ło tym, że ślonski to coś wiyncyj niż “szpetne wice i pieroniyni”. Czy waszo zajta traktujecie trocha jak tako misja? 

Misja to je za wielki słowo, ale rychtyk je trocha tak, że chcymy coś w tyj kwestii zmiynić. Jak nikiedy włażymy na zajty, kaj som wice ło Ślonsku abo Ślonzokach, to to je nikiedy tak żadne, że aż rynce opodajom. Zdo sie, że to je nic, bo tyż dyć to som yno śmiyszne łobrozki, ale na dłuższo meta to je fest szkodliwe. Taki zajty majom cołkiym srogi zasiyng, toż potym idzie to jako w świat. A razym z tym obroz nos, jako Ślonzoków, co to rychtyk yno siedzom na placu abo w szynku i niy majom żodnych ambicji, a na dodatek majom gupkowate poczuci humoru.

Czy uważocie, że do sie zmiynić to, jak świat zaglondo na Ślonzoków? 

Myślymy, że już sie dużo zmiyniyło. Coroz wiyncyj je tu ciekawych inicjatyw, kiere odmiyniajom łobroz regionu i ludzi, kierzy tu miyszkajom. Pokozujom sie zajty po ślonsku, roztomańte gyszefty ze ślonskim dizjanym, biżuterio z wonglo. To wszystko som rzeczy, kierymi idzie sie poasić. I to je dobre, bo pokazujom Ślonsk w dobrym świetle.

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

 

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu

Wto, Waszym zdaniym, moge sie mianować Ślonzokiym? Czy to som yno Ci, kierzy sie tu urodzili, majom tu korzynie i znajom godka? 

Downij to było tak, że yno Ci, co byli stond i godali, to byli Ślonzoki. Ale dyć terozki je wszyndy pełno przijezdnych i sie wszystko pomiyszało już. Żeby sie czuć kaś jak u sia, to tyż trza coś łod siebie dać. Jak wtoś tu przijechoł wielaś lot tymu i czuje sie tu jak w doma, nauczył sie godać, a tyż coś robi dlo tego miejsca, przijmuje jego kultura i obyczajowość, to myślymy, że tyż moge być uznany za Ślonzoka.

A Wom kiedyś wtoś nawciepowoł, żeście niy som prawdziwe Ślonzoki? 

Niy słyszeli my nigdy takigo zarzutu, że my niy som prawdziwe Ślonzoki, ale czynsto zdarzo sie, że wtoś nom pisze “To niy tak sie godo”. Ludzie chyba niy poradzom spokopić, że ślonsko godka to je żywy twór i że ona na kożdym konsku Ślonska brzmi troszka inakszyj. Po tym też idzie pedzieć, wto je z Rudy Ślonskij, wto z Rybnika, a wto z Pszczyny. To, że ta godka sie trocha różni, to je noszym zdaniym coś gryfnego i ciykawego bo tyż pokazuje trocha historia regionu i naleciałości. Niystety czynść ludzi woli sie wadzić i godać, że to sie wcale tak niy godo, yno tak.

Pogodejmy jeszcze trocha ło rajzowaniu. Kiero rajza spominocie nojlepszy?

Nojbardzij spominomy rajza do Ameryki. Zawdy my tam chcieli pojechać, mono skuli tego, że to je daleko i zdowało sie, że to je rychtyk srogi szpas. No i rychtyk, w USA poradzi być fest ciykawie. Dużo my pojeździyli, pozwiydzali i poznali fajnych kamratów. Roz nom sie nowet trefiyło spotkać Ślonzoka w Nowym Jorku. Byli my potym u niego we chałpie i trocha my pogodali. To było ciykawe uczuci, tak se z kim pogodać po naszymu na drugim końcu świata.

Co terozki dalij planujecie?

Terozki muszymy pokończyć studia i chcymy jeszcze cołki czas rajzować. Na zajcie dalij bydymy pisać, bo planów to momy na pora lot do przodku. Myślymy, że udo nom sie to trocha rozwinyć i za pora lot bydymy mogli sie już yno tym zajmować.

Chcecie łostać na Ślonsku?

Ja, chcymy po studiach przijechać nazot do Rybnika. To je taki nasz mały hajmat i jak nos tu niy ma, to je tynskno. Terozki miyszkomy we Krakowie i tak se myślymy, że na studia to taki Kraków je dobrym miastym, ale już nom sie cni. Na Ślonsku je jakoś tak bardzij rodzinnie i swojsko. Jak terozki idymy na byzuch do kamratów, to zawdy czujesz, żeś je yno gościym. A na Ślonsku jak idziesz w gości, to jakoś tak, chobyś do siebie du dom szoł. I to je coś piynknego.

Kiej radzi byście poczytali i łoboczyli wiyncyj, kuknijcie na zajta bele kaj, ich fanpage na Facebooku abo profil na Instagramie.

 

fot. belekaj.eu
fot. belekaj.eu
Tekst:
Iwona Łach

Co byś na to pedzioł?

fot. Radosław Kaźmierczak

Skond sie wzion glacok?

Dlo jednych frelek glacate chopy som gryfne, dlo inkszych niy, a jeszcze inkszym to je egal. Prowda je tako, że moc glacoków łazi po tyj ziymi, czy momy radzi to czy niy.

WIYNCYJ »

evan-kirby-104799

Ło szoferach i jich rajzach

Niy kożdy lubi szoferować. Jedni wolom siednyć na zadnim zicu i se kimnyć, inksi zaś wtynczos poczytać, abo pofoflać bez mobilniok. Ale som tyż tacy, co łod kierownicy niy łoderwie ich ani rugcugiym

WIYNCYJ »

fot. Radosław Kaźmierczak

Fet

Łoroz przidzie smak na coś fest prostego do zmaszkecynio. Mom tukyj we gowie fet – tuste. Styknie ino pora minut i sie je pojedzonym. Bo łon fest długo poradzi czowieka trzimać.

WIYNCYJ »