Regulamin

Polski Ślonski

Regulamin sklepu internetowego

§1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Gryfnie - www.gryfnie.com, prowadzonym przez Krzysztofa Rokselę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą “Gryfnie Krzysztof Roksela”, ul. Andrzeja 8, 40-061 Katowice, NIP: 6381726658, adres e-mail: [email protected].
2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.gryfnie.com. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
b. Sprzedawca - Krzysztof Roksela prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą “Gryfnie Krzysztof Roksela”, ul. Andrzeja 8, 40 - 061 Katowice, NIP: 6381726658, adres e-mail: [email protected], tel. 696887774
c. Sklep - sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.gryfnie.com,
d. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
e. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet odzież, akcesoria domowe oraz książki. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.
4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.gryfnie.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

§2

[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

a. Formularza zamówienia,
b. Newslettera.

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej

§3

[ZAWIERANIE UMÓW]

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji).
5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku “Biera to”, który jest równoznaczny z przyciskiem “Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki “Mom wybrane”, która jest równoznaczna z zakładką “Koszyk” i zawiera informacje o dokonywanym zamówieniu.
6. W zakładce “Mom wybrane” znajduje się Formularz zamówienia oraz pola, w których Klient określa sposób dostawy produktów oraz sposób płatności za nie. W niniejszej zakładce Klient ma również dostęp do podsumowania zamówienia. W podsumowaniu zamówienia znajdują się m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę.
7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiom i płaca”, który jest równoznaczny z przyciskiem "Zamawiam i płacę", znajdującego się na dole zakładki “Mom wybrane”.
8. Kliknięcie przycisku "“Zamawiom i płaca" jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku "“Zamawiom i płaca".
10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu,
c. przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą

§4

[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
b. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata),
c. przy zastosowaniu mechanizmu płatności odroczonej.

2. Podmiotami odpowiedzialnymi za pośrednictwo płatności są:

a. dostawca narzędzia PayU tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, numerem NIP 7792308495, numerem REGON:300523444;
b. dostawca narzędzia PayPo tj. PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 (02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575158, numerem NIP: 5213705997, numerem REGON: 362485126;
c. dostawca narzędzia Twisto tj. Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 6 627 950,00 zł.

3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§5

[CENY I PROMOCJE]

1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie:

a. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży produktu,
b. Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny produktów w umowie sprzedaży zawartej z Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
4. Ceny na stronie internetowej Sklepu:

a. zawierają wszelkie należne cła i podatki,
b. nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia produktu do Klienta), które są określane odrębnie.

5. Koszt dostawy produktów jest prezentowany w zakładce “Mom wybrane”, która jest równoznaczna z zakładką “Koszyk”, przy wyborze sposobu dostawy. Koszt dostawy produktów zależy od wartości zamówionych produktów, sposobu zapłaty za produkty oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionych produktów.

§6

[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
3. Sprzedawca dostarcza produkty przesyłką kurierską lub za pomocą jednego z dostawców do paczkomatów i punktów odbiorów.
4. Sprzedawca udostępnia Klientom możliwość osobistego odbioru produktów.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.

§7

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu na adres kontaktowy e-mail: [email protected].
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b. w której przedmiotem ś wiadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§8

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ PROCEDURA REKLAMACYJNA]

1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.
5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
8. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.
10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
11. Towary nie są objęte gwarancją.

§9

[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczoną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

[PUNKT KONTAKTOWY]

1. Sprzedawca wyznacza następujący punkt kontaktowy umożliwiający Klientom bezpośrednią i szybką komunikację z Sprzedawcą. Kontakt z punktem kontaktowym może nastąpić w następujący sposób:

a. drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected],
b. drogą listowną poprzez wysłanie tradycyjnego listu na wskazany adres: ul. Andrzeja 8, 40-061 Katowice.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w ust. 1, jest również punktem kontaktowym właściwym dla kontaktu z organami, o których mowa w art. 11 DSA.

§12

[JĘZYK KONTAKTU]

1. Klient może skontaktować się z Sprzedawcą w sposób określony w § 11 w następujących językach:

a. język polski,
b. język angielski.

§13

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 4 lipca 2024 r.

Formularz zwrotu/wymiany
* Formularz reklamacji
* Formularz odstąpienia od umowy
* Polityka prywatności