Regulamin

Ślonski Polski

Tukyj idzie sie poczytać ło sprawianiu rzeczy w naszym gyszefcie, coby potym żodyn sie niy nerwowoł, że ło czymś sie niy dowiedzioł.

Serwis gryfnie.com je własnościom firmy Gryfnie Krzysztof Roksela, ul. Andrzeja 8, 40-061 Katowice, NIP: 638-172-66-58, REGON: 241681507.

Piszcie do nos: [email protected]

Potwierdzyni zapłaty

Kożdy, wto se sprawi tukyj jaki gryfne rzeczy, dostowo łod nos potwierdzyni zapłaty abo tyż Faktura VAT. Kiej byście chcieli faktura, to trzeja napisać nom to pryndzyj razym z danymi firmy, na kiero bydzie wystawiono.

Jak sie u nos płaci

W naszym gyszefcie transakcje realizowane som za pomocom systymu Platnosci.pl (PayU.pl), w kierym idzie wybrać jedna z  form płatności:

 • zwykły przelew bankowy
 • Karta VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Inteligo (konto Inteligo)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Przelew24 (BZWBK)
 • ING Bank Śląski
 • Płać z Nordea
 • Przelew z BPH
 • Pekao24 (Bank Pekao S.A.)
 • iPKO (Bank PKO BP)
 • MilleNet (Millennium Bank)
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Kredyt Bank S.A. (KB24)
 • Lukas Bank
 • CitiBank Handlowy
 • InvestBank
 • Bank Gospodarki Żywnościowej- Meritum Bank-Polbank EFG
 • Getin Bank
 • Eurobank
 • Raiffeisen Bank

Jak idzie se sprawić u nos rzeczy

Kiej byście sie chcieli tukyj co kupić, mocie dwa wyjścia. Abo przez gyszeft we internecu, abo trza do nos napisać maila: [email protected] i pedzieć ło co sie Wom rozchodzi.

Gyszeft je łodewrzony cołki czas i ło kożdej porze dnia i nocy idzie tyż do nos pisać. Postaromy sie tyż jak nojgibcyj jak ino bydymy mogli Wom łodpedzieć. A płaci sie u nos w polskich złotych i cyna, kiero je u nos na zajcie, zawiyro wszyjstki podatki.

Płaci sie przelewym bankowym, za pośrednictwym płatności elektronicznyj realizowanyj w systymie płatniczym PayU.pl  Jak ino Wasz gelt bydzie u nos na koncie, pakujymy towor i wysyłomy.

Jak wyglondo zamówiyni

W gyszefcie w internecu, trzeja wybrać co sie chce, jak trzeja to rozmiar. Tukyj ważno rzecz, kuknijcie sie na tabela z szyrokościami i długościami koszulek i potym zmierzcie swoja. Tak bydzie nojlepij dlo Wos, bo niy trzeja bydzie jich zwrocać.

Ale jak trzeja bydzie, to koszulka Wom zamiyniymy i wdycki niy bydziecie musieli drugi roz płacić za przesyłka z naszyj strony ino bydziecie musieli koszulka nom wysłać. Ło tym wiyncyj bydzie niżyj.

Dalij trzeja wszyjsko tam powypełniać. Ino wdycki przidzie do Wos, to na czym Wom bydzie zależało.

Jak już przelejecie gelt, to przidzie Wom na maila wiadomość, ło Waszym zamówiyniu. A potym jak Wom z tym zaleca na poczta, to przidzie do Wos drugi mail, że to już je posłane. Jak by co Wom tam niy grało, to piszcie łod razu.

Wyglondo to tak, że jak ino wiymy Wo łaszym zamówiyniu, to pakujymy rzeczy i wysyłomy to w tyn som dziyń (nojczyńścij ło 12:00 kożdego dnia) W sobota i niedziela niy wysyłomy rzeczy.

Jak by sie Wom zdarziło, że żeście wziyni niy ta koszulka, co trzeja, a już zapłacili, to trzeja gibko nom ło tym pedzieć i wysłać maila.

Wiela przidzie za wysyłka

Cyna wysyłki je zależno łod tego wiela bierecie rzeczy i jaki łony som ciyżki.  Cyna wysyłki je wyliczano automatycznie i sie Wom już pokoże jak se wybierecie, co bydziecie chcieli.

Jak wysyłomy gryfne rzeczy

Gryfne rzeczy wysyłomy przez Poczta Polsko, bo je gibko i tyż nojtonij. Posyłomy je kurierym Pocztex 48, toż idom do dwóch dni. Wysyłomy tyż kurierym DPD kiery je drogszy ale gibszy. Za granica tyż posyłomy, ino że to bydzie drożyj i cyna bydzie zależno łod wogi wysyłki. Toż tukyj trza bydzie napisać do nos maila.

Kiej łokozało by sie, że coś je niy echt z jakom rzeczom (reklamacje)

Kiej by sie łokozało, że z kieromś rzeczom je coś niy echt, dejmy na to jak by miała jaki fyjler to łod razu dejcie nom znać. Jak by sie tak zdarziło, proszymy ło tako informacja na maila: [email protected]. Momy 14 dni na rozpatrzyni reklamacji. Kiej ja zaakceptujymy to abo wyślymy Wom dobre rzeczy, abo zwrocymy Wom gelt na konto, kiere nom podocie. Mocie 2 lata na taki zgłoszyni. Rzeczy idzie posłać na adres: Gryfnie, ul. Andrzeja 8, Katowice 40-061.

Kiej byście chcieli zwrócić rzeczy (zwroty)

Na zwrot mocie 1 miesionc czasu łod zakupu. A prośba ło zwrot przoszymy kierować na adres mail: [email protected]

Kiej byście jich niy mieli radzi to idzie je zwrócić, na adres: Gryfnie, ul. Andrzeja 8, Katowice 40-061. I tukyj potrzebne bydzie potwierdzyni zakupu. I kiej byście chcieli to wyślymy Wom inksze rzeczy, abo zwrocymy Wom gelt na konto, kiere nom podocie.

Za ty wysłane drugi roz przez nos do Wos rzeczy niy bydziecie musieli płacić. Płacicie ino za wysyłka do nos.

Kiej byście chcieli co wymiynić (wymiany)

Kiej by Wom niy pasowoł rozmiar, możecie wymiynić na inkszy. Mocie na to 3 miesionce. Trzeja nom je wysłać na adres:
Gryfnie Krzysztof Roksela, ul. Andrzeja 8, 40-061 Katowice.
Za te wysłane drugi roz przez nos do Wos rzeczy niy bydziecie musieli płacić. Płacicie ino za wysyłka do nos.

Terozki Wasze dane osobowe

1. Przetwarzomy yno takie Pani/Pana dane:
imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz, jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer KRS i numer NIP.

2. Administratorym danych osobowych je Gryfnie Krzysztof Roksela, ul. Andrzeja 8, 40-061 Katowice.

3. Dane bydom przetworzane yno w celu złożynio i posłanio zamówiynio w zwionzku z realizacjom umowy sprzedaży bez gyszeft internetowy. Dane osobowe som przechowywane do wygaśniyńcia wszelkich roszczeń pomiyndzy gyszeftym, a kupujoncym. Podstawom przetwarzanio danych osobowych je wykonywanie umowy na Pani/Pana rzecz.

4. Podanie danych osobowych je dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwio dokonywanie zakupów poprzez gyszeft.

5. Kiej zostanie zaznaczone “Chca wiedzieć, kiej bydzie co nowego tukyj w gyszefcie (Newsletter łod czasu do czasu)”, dane osobowy bydom tyż przetworzane w celach marketingowych (coby my Wom mogli posłać newsletter łod czasu do czasu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporzondzynio o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podowanie danych osobowych w tym celu je dobrowolne, ale ich brak uniemożliwio dostowanie wiadomości łod nos.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żondanio dostympu do treści danych osobowych, ich sprostowanio, usuniyńcio i tyż prawo do ograniczynio ich przetworzanio. Tyż prawo do cofniyńcio zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawym przetwarzanio, prawo do przenoszynio danych i prawo do wniesiynia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesiynio skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe bydom przekazywane yno naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom świadczoncym usługi kurierskie i pocztowe, pośrednikom płatności, biurom ksiyngowo-rachunkowym.

Pyrsk! Pozdrawiomy Wos gryfnie, Krzysztof Roksela

Formularz zwrotu/wymiany
* Formularz reklamacji