Piyrszo Komunijo

fot. Sergio Espin

Kiej przichodzi mi posprzontać we swojich klamorach, ale tak na zicher, to za kożdym razym se przikozuja, co terozki to porychtuja tak, że nawet piniondze z komunije sie znojdom! Ale na psinco moji staranio, durch nikaj ich ni ma… Jo sie pytom: co sie z nimi stało?!

We kościele tak czynsto jak w doma

Łod wielu pokolyń w miesioncu moju bajtle idom do Piyrszyj Komunije Świyntyj. To ino jedyn taki dziyń w życiu kożdego, toż czeko sie na niego choby kana na deszcz. Ważne je, coby młodziok łaził pryndzyj na religio, bo cza mu być świadomym sakramyntu. Wiadomo, że w bule raźnij i beztoż czynsto sie posyło do komunije w jednym roku poru łebków z tyj samyj familije, kiej som rok po roku, abo ze kuzynostwa. Tyrajom takie do kościoła na różaniec, na roraty, a przi tymu dostowajom piyrszy skarbczyk i medalik. Kiej już wszysko pochytajom, to tyż egzamin z katelmuska ich niy łominie. Tak przirychtowany, już kożdy łosobno, idzie piyrszy roz do suchatelnice sie wyspowiadać, a potym może zadbać wreszcie ło to, coby dobrze wyglondać. Stond sie wziyno powiedzyni, że wtoś je wyszczirzony, choby Józik do komunije, bo kożdy synek na ta łokoliczność musioł na świyżo być u golacza z łojcym.

Wysztiglowani jak kóń na dożynki

Na sama uroczystość we kościele wszyjscy som połoblykani na bioło. Ponboczkowi dziynki, że minyły już te czasy, kiej łoblykali dziołszki w roztomańte balklajdy i wróciło sie do skromnych, prostych, dugich kiecek i wionków z merty na gowie. Chopcy zaś majom galoty ancugowe z bizami i taki proste bluzy, chocioż za czasów mojigo łojca łazili do komunije we krótkich galotkach. Wszyski te zmiany nojlepij widać po fotografkach, kierych żodyn niy śmioł przepomnieć. Idzie tyż przi tymu łoboczyć, że zmiynił sie wiek, w kierym bajtle szły do komunije. Starka mojij mamulki miała aże szternoście lot kiej tego dostompiła, a już moja mamulka ino piyńć.

Co idzie dostać w gyszynku

Ni ma co sie cyganić, że tak jak na przijyńcie Ponboczka do serca, tak samo bajtle czekajom na geszynki z tyj łokazje. Słyszy sie wiela, że “terozki sie tak wypsznili, że chcom taki drogi geszynki, że bez komputra sie niy pokazuj!”… Pewnikiym, niy tako je istota przijmowanio komunije, ale powiydzcie, czy piyrwyj było inacyj? Czy dostać koło, zygorek, abo skórzanny fusbal wionzany na szplotka, to nie było tak, choby teroz quad, konsola, abo dron? Kieby jednak były jaki wontpliwości, co na komunijo dać, idzie wymyślić co blank oryginalnego. U mie w doma nojbardzij wszyjscy pamiyntomy ciga, kiero dostoł mój brat i mo z niom zdjyńcie we tych piyknych łoblyczkach. Ale i tak nojpewniejszym i ponadczasowym pomysłym je bombonierka i piniondz – piyrszego pomaszkeci, a drugigo bydzie za pora lot szukać choby Atlantydy!

Po komunijnyj niydzieli przichodzi bioły tydziyń, a we tym tydniu wdycki sie jedzie na pońć. Nojczynścij cisnom do Świyntyj Paniynki, czyli do Piekor, Pszowa, abo tyż na Anaberg. Kaj by niy zajechali, to piyknie, beleby pamiyntali, wto we tych wszyskich łobrzondkach je nojważniyjszy.

Tekst:
Maria Dziubany

Co byś na to pedzioł?

fot. unsplash

Skond sie wzion ciul?

Kiejbymy dzisio komu pedzieli „ty ciulu”, to by to było fest szpetne i żadne. Ale pora lot do zadku tak sie godało i żodyn sie niy gorszył. Dejmy na to baba mogła ciulnyć chopu abo kajś ciulło w drzewo.

WIYNCYJ »

fot. Jeff Weese

Gody bez haje

Kiej sie cołko familijo trefi pospołu bez Gody, to zawdy je ło czym godać. Tymatów do łosprowki je moc, pra. Ale som taki, ło kierych lepij niy łozprawiać, bo idzie se fest zaszkodzić, abo gorzyj jak potym je haja.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »