Jak to je być mamom?

fot. Abi Porter
fot. Abi Porter

Przidzie taki czas w życiu niykierych babów, że łostanom mamami. Jak to je sie znojść w takim stanie? Kożdo łokludzi to kapka inakszyj, a jo powia jak to je u mie. 

Niyskorzij wylezie
Jak już zońdziesz i niy łazisz sama, to je tak inakszyj niż przedtym. Biere cie na spani, na sfrocani czasym tyż, roz sie radujesz a roz beczysz. Tyrosz bez ty 9 miechów, lotosz za łoblyczkami, kupujesz klamory, kiere i tak sie potym do niczego niy przydadzom. Z kożdym dniym jeżeś coroz wiynkszo, czujesz jak cie dźgo piyntkom po brzuchu i tak ci sie fajnie robi, bo wiysz, że nosisz życi. I czekosz aż wylezie na tyn świat. I niy umisz strzimać. A jak już wylezie, to sie dziepiyro zaczyno.

Bajtel na świecie
Od tego dnia, suchosz, czy dycho, czy mu syrce klupie. Łoglondosz se go piyrszy roz, takigo maluśkigo i se myślisz, jaki łon je gryfny. I łobchodzisz sie z nim choby z jajcym. A już niydugo, a ci pokoże jaki z niego miglanc. Bo taki to rośnie fest gibko. Po roku już loto, godo i som jy. A po dwóch zaczyno ci pyskować.

Se niy dychniesz
Jak przyłazi wieczór, toś je rod, że se możesz gichnyć do prykola i sie drzimnyć. I trza tak robić, bo jak niy to kajś za 2 godz. zaś możesz mieć pobudka, bo dejmy na to mu sie w nocy przyśniom jaki „Tinki łinki” i ryczy, a ty niy wiysz ło co mu sie rozchodzi. Niyroz ci sie ciśniyni dźwigo, jak ci wyciepie wszyjski ksiożki ze szranku abo wyszmaruje szokuladom nowo zofa, na kierom sie odkłodało bez cołki rok. Kiej go ino chyci jako ryma, abo kucani, to niy poradzisz w nocy łoka zawrić. Sie ino starosz coby mu nic niy było.

Rozchodzi sie o kusiki
A jak już go poślesz do szkoły, to sie zdo, że bydzie spokój. Jak sie je mamom, to nigdy niy bydzie spokoju, to je pewne, bo cołki życi sie czowiek staro ło ty bajtle, coby sie wyuczyły, znodły jako robota, dobrze łożyniły i same miały zdrowe bajtle. Tak to już je na tym świecie. I trzeja dziynkować, Ponbóczkowi, że doł nom mama. I kupić ji fajnego kwiotka abo bombonierka i pedzieć: „Dobrze, że żeś je mamo”. Jedno je pewne. Byci mamom to je nojlepszo rzecz, jako sie może czowiekowi przidarzyć, prócz chopa oczywiście! Toż trzeja sie radować, że sie mo bajtle. Bez nich by sie nom ale mierzło na tym świecie. Bo jak cie taki łeboń łogłapi i do kusika, to już ło wszyjskim zapominosz i czujesz sie choby w niebie.

Tekst:
Klaudia Roksela

Co byś na to pedzioł?

fot. unsplash

Skond sie wzion ciul?

Kiejbymy dzisio komu pedzieli „ty ciulu”, to by to było fest szpetne i żadne. Ale pora lot do zadku tak sie godało i żodyn sie niy gorszył. Dejmy na to baba mogła ciulnyć chopu abo kajś ciulło w drzewo.

WIYNCYJ »

fot. Jeff Weese

Gody bez haje

Kiej sie cołko familijo trefi pospołu bez Gody, to zawdy je ło czym godać. Tymatów do łosprowki je moc, pra. Ale som taki, ło kierych lepij niy łozprawiać, bo idzie se fest zaszkodzić, abo gorzyj jak potym je haja.

WIYNCYJ »

fot. Iwona Łach

Szałot

Jak Ci wto powiy na Ślonsku, że by zjod szałot, to sie go spytej ło co mu sie rozchodzi. Bo po piyrsze szałot to je inaczyj sałata tako zielono a po drugi to je tyż sałatka ino, że z kartofli i inkszych gymizów.

WIYNCYJ »